Aleja Krzyżanowskiego 4b/3, 35-329 Rzeszów

Prawo medyczne, odszkodowania

Prawnicy Kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prawie medycznym i dochodzeniu odszkodowań .Jeżeli jesteś osobą bezpośrednio poszkodowaną w wypadku masz prawo do otrzymania od Ubezpieczyciela bądź sprawcy wypadku min.:

  • zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę,
  • zwrotu wszelkich kosztów w tym min.: kosztów wydatkowanych na leczenie /zakup środków farmakologicznych, sprzętu medycznego,  sprzętu rehabilitacyjnego / kosztów dojazdu Twoich bliskich do szpitala celem odwiedzin, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, zwrotu kosztów utraconego dochodu,zwrotu kosztów opieki osób trzecich,zwrotu kosztów zniszczonych w zdarzeniu rzeczy;

a nadto:

  • wypłaty odpowiedniej kwoty na przekwalifikowanie do nowego zawodu,
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb;

Jeżeli na skutek wypadku utraciłeś bliską Ci osobę masz prawo min. do:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu jej śmierci,
  • odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej,
  • renty alimentacyjnej jeżeli na zmarłym ciążył względem Ciebie obowiązek alimentacyjny,
  • renty rodzinnej z ZUS,
  • zwrotu kosztów pogrzebu niezależnie od wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS/KRUS,
  • zwrotu kosztów wydatkowanych na leczenie osoby zmarłej bezpośrednio po wypadku;